PG

Hoe werken we?

Uitgangspunt voor logeQare is altijd dat het de mensen zijn die het doen. Oplossingen realiseren wij dan ook in nauwe samenspraak met de mensen die er uiteindelijk mee moeten werken. We ontrafelen de bedrijfsprocessen, zodat onderlinge samenhang en overlap zichtbaar zijn. Vervolgens bedenken we pragmatische oplossingen om deze operationele bedrijfsprocessen begrijpelijk, logisch, efficiënt en toegankelijk te laten werken. Zodat mensen er met plezier mee werken.

Bedrijf als geheel zien

We kijken naar de processen binnen het bedrijf die van belang zijn en naar de samenhang van de processen binnen de organisatie. Vervolgens ontleden we die processen, zodat kritische factoren en knelpunten zichtbaar worden. Daarmee kunnen we dan rekening houden in de oplossing, die de processen weer met elkaar verbindt.

Draagvlak onder medewerkers

Medewerkers zijn gewend aan de processen waar ze mee werken. Invoeren van software om bestaande processen te veranderen en te verbeteren stuit soms op weerstand. logeQare zorgt voor draagvlak onder medewerkers door ze zo vroeg mogelijk in het traject erbij te betrekken, goed naar ze te luisteren en dóór te vragen. En door de kennis en de ideeën van de medewerkers te gebruiken. Vaak weten medewerkers precies waar of hoe het beter kan, maar zijn ze een van de vele schakels in een proces. logeQare koppelt al die kennis en schakels slim aan elkaar.

Werkbaarheid

De toegepaste software is geen doel, maar een middel. Het moet ontlasten en versterken en de creativiteit en de flexibiliteit van medewerkers niet in de weg zitten. Het is een organisch systeem, waar naar believen uitbreidingen in mogelijk (moeten) zijn. Het groeit mee met de wensen van de opdrachtgever. Medewerkers dragen ook zelf mogelijkheden voor verbetering aan. Processen functioneren nu eenmaal niet zonder mensen. En uiteindelijk gaat het om effectiever en efficiënter werken: werkbaarheid.